Аналіз реалізації інвестиційної програми «Запоріжжяобленерго» 0 360

Першою енергопостачальною компанією, інвестиційну програму якої проаналізувала Громадянська мережа ОПОРА, стала «Запоріжжяобленерго» (детальніше про аналіз читайте тут).

Переглянемо звіт щодо виконання інвестиційної програми, до нього ми додали дані про запланований економічний ефект.

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання разом із заходами, спрямованими на зниження нетехнічних витрат електричної енергії, мають призвести до економії втрат у розмірі 20,6 млн кВт.год. Це може означати або економію грошових коштів на закупівлю електричної енергії в «Енергоринку», або збільшення корисного відпуску споживачам, що також вигідно підприємству. Однак, відповідно до звіту, відсоток фінансування інвестиційної програми склав 11,61 %.

Чому так вийшло? Проаналізуємо акт перевірки НКРЕКП ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Виконання схваленої інвестиційної програми

Інвестиційна програма ВАТ «Запоріжжяобленерго» на 2015 рік (далі – ІП) схвалена постановою НКРЕКП від 18.06.2015 № 1782 на загальну суму 90 609 тис. грн (без ПДВ).

Згідно даних Звіту щодо виконання інвестиційної програми ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2015 рік, станом на 20.01.2016 профінансовано ІП на суму 15 918,89 тис. гри (без ПДВ), або на 11,61%.

Слід зазначити, що ВАТ «Запоріжжяобленерго» виконало 6 заходів на загальну суму 51,21 тис. грн (без ПДВ), що не були передбачені схваленою ІП, а саме:

 • реконструкція ВРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ «Великий Токмак»: роботи з виконання авторського нагляду на суму 5,73 тис. грн (без ПДВ) (акт виконаних робіт за 2015 рік);
 • реконструкція ВРУ-35 кВ ПС-150/35/6 кВ «Токмак»: роботи з виконання авторського нагляду на суму 3,05 тис. грн (без ПДВ) (акт виконаних робіт за 2015 рік);
 • реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-55/127: роботи з виконання ПВР на суму 34,56 тис. грн (без ПДВ).

Аналіз звіту з виконання ІП та первинної документації свідчить про наступне:

 • Фінансування ІП ВАТ «Запоріжжяобленерго» склало 15 918,89 тис. грн (без ПДВ), або 11,61% від плану.
 • Профінансовано у неповному обсязі (недофінансування) 79 заходів ІП на загальну суму 24 703,91 тис. грн (без ПДВ), при цьому при виконанні 1 заходу економія коштів склала загалом 182,3 тис. грн (без ПДВ).
 • Недоосвоєння коштів по 3-х заходах ІП склало 11,45 тис. грн (без ПДВ).
 • Повністю не профінансовано 87 заходів ІП на загальну суму 94 050,25 тис. грн (без ПДВ), або 68,6% від загальної суми, у тому числі 4 заходи ІП, джерелом фінансування яких є невикористані кошти 2014 року на суму 29 370,45 тис. грн (без ПДВ).
 • Зафіксовано 6 заходів на загальну суму 51,21 тис. грн (без ПДВ), що не були передбачені схваленою ІП. Комісія з перевірки не встановила факту фінансування заходів ІП на 2015 рік у 2016 році.

За підсумками першого кварталу 2016 року Виконано 1 захід на загальну суму 119,28 тис. грн (без ПДВ), що не був передбачений схваленою ІП, а саме: авторський нагляд по об’єкту «Будівництво ПЛ-150 кВ від ПС «Мелітопольська-330» до ПЛ-150 кВ до ЦРП-150 кВ «Ботієвської ВЕС» у Приазовському p-ні Запорізької обл. II пусковий комплекс» у сумі 119,28 тис. грн (без ПДВ) (платіжне доручення від 26.01.2016 та від 17.02.2016).

Це свідчить про порушення ліцензіатом пункту 3.4.1 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів. Мова йде про пункт 4.1 розділу 4 Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, який затверджений постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627, у частині виконання схваленої НКРЕКП постановою від 18.06.2015 № 1782 (зі змінами) інвестиційної програми ВАТ «Запоріжжяобленерго» в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

Комісія перевірила виконання Протокольного рішення НКРЕКП №11 (витяг з протоколу від 04.02.2016-05.02.2016 №5) та Протокольного рішення НКРЕКП №1 (витяг з протоколу від 10.03.2016 №11) щодо визначення суми необґрунтованого недовиконання ІП на 2015 рік та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Для аналізу причин невиконання ІП порівняємо заплановані показники реалізації із реальними та встановлену структуру тарифу із фактичними витратами.

Відповідно до затвердженого тарифу, прогнозований річний обсяг передачі електричної енергії встановлено на рівні 8 384,898 млн кВт.год.

За 2015 рік річний обсяг передачі електроенергії склав 8 202,077 млн кВт.год, у тому числі обсяг передачі електричної енергії незалежними постачальниками – 336,20 млн кВт.год.

Тобто, фактичний обсяг передачі на 182, 82 млн кВт.год менший за обсяг, затверджений у тарифі.

Згідно із затвердженим тарифом, прогнозований річний обсяг постачання електричної енергії складає 5001,099 млн кВт.год. Фактично за 2015 рік поставлено 7865,876 млн кВт.год. Фактичний обсяг постачання перевищив обсяг, затверджений у тарифі, на 2 865 млн кВт.год.

Отриманий підприємством у 2015 році дохід (виручка) від реалізації активної, реактивної електричної енергії, передачі електричної енергії склав 8 259 528 тис. грн, дохід від іншої діяльності – 76 131 тис. грн, що відповідає даним звіту за формою № 2 «Звіт про фінансові результати» ліцензіата за 2015 рік.

За даними звіту за формою № 2 «Звіт про фінансові результати», за 2015 рік собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050) склала 8 091 044 тис. грн, адміністративні витрати (ряд. 2130) – 34 062 тис. грн, інші операційні витрати (ряд. 2180) – 143 930 тис. грн, фінансові витрати (ряд. 2250) – 45 576 тис. грн, інші витрати – 0, витрати в участі в капіталі – 0.

Фінансовий результат від звичайної діяльності форми № 2 (ряд. 2290) склав 31 282 тис. грн прибутку, чистий прибуток – 21 389 тис. грн.

У затверджених тарифах на передачу та постачання електроенергії за 2015 рік операційні витрати становлять 670 678 тис. грн. Фактичні витрати ліцензіата за цей період – 620 109 тис. грн. Економія фактичних витрат, порівняно із затвердженими у тарифах на передачу та постачання електричної енергії, становить 50 569 тис. грн, або 7,5 %.

Розглянемо структуру фактичних операційних витрат у порівнянні із затвердженими у тарифах на передачу та постачання е/е по ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2015 рік.

Починаючи з лютого 2015 року, НКРЕКП щомісячно встановлювала для ВАТ «Запоріжжяобленерго» «нульовий» норматив відрахувань коштів на поточний рахунок. За 12 місяців 2015 року ВАТ «Запоріжжяобленерго» недоотримало кошти від передачі та постачання електричної енергії у сумі 364 170 тис. грн (без ПДВ)  з наступних причин:

 • 15 164 тис. грн – зменшення фактичних доходів від передачі та постачання електроенергії порівняно із врахованими у діючих тарифах через зміну структури споживання електроенергії, що зумовлено в основному переведенням навантаження виробничих потужностей підприємств з 2 класу напруги на 1 клас;
 • 72 474 тис. грн – зменшення надходжень на поточні рахунки через те, що НКРЕКП застосувала до нормативу відрахувань коригуючі коефіцієнти за розрахунки не у повному обсязі з ДП «Енергоринок» (в основному внаслідок не оплати спожитої електроенергії ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»);
 • 229 719 тис. грн – недоотримання коштів на поточні рахунки внаслідок застосування до ліцензіата «нульового» алгоритму розподілу коштів щомісяця, починаючи з лютого 2015року;
 • 29 719 тис. грн – застосування коригуючих коефіцієнтів до алгоритму розподілу коштів через понаднормативні витрати електроенергії в мережах.

При цьому, за результатами 2015 року понаднормативні витрати знижено на 2,3 млн кВт.год.

Перевитрати від здійснення діяльності з передачі та постачання електричної енергії у 2015 році переважно склались за наступними статтями витрат:

 • «Виробничі послуги» – фактичні витрати за 2015 рік становлять 2 779 тис. грн у порівнянні з витратами у тарифах 1 696 тис. грн, перевитрати 1 083 тис. грн, або 63,9 %. До складу витрат за цією статтею належать послуги з водопостачання та каналізації, опалення будівель, послуги з газопостачання, послуги авто- та залізничного транспорту.
 • «Витрати на оплату праці» – фактичні витрати за 2015 рік становлять 320 371 тис. грн проти витрат у тарифах 317 548 тис. грн, збільшення витрат складає 2 823 тис грн, або 0,9 %.
 • «Амортизація» – перевитрати складають 17 825 тис. грн, або 28,5 %. В діючих тарифах на передачу та постачання електричної енергії передбачено 62 493 тис. грн. Фактична сума амортизації за 2015 рік за бухгалтерським обліком становить 80 318 тис. грн, у податковому обліку склала 74 746 тис. грн.
 • «Плата за землю» – фактичні витрати за 2015 рік становлять 3 929 тис. грн проти витрат у тарифах 2 689 тис. грн, перевитрати 1 240 тис. грн, або 46,1%. Плата за землю відноситься до загальнодержавних податків та справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, згідно пункту 14.1.147 Податкового кодексу України

Таким чином, аналіз фактичних та запланованих структурою тарифів витрат за 2015 рік вказує на те, що фактичні витрати не відповідають затвердженій структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії.

Це свідчить про невиконання рішення НКРЕКП, а саме постанови від 18.12.2014 № 857 «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ВАТ «Запоріжжяобленерго» (в редакції Постанов НКРЕКП № 1800 від 23.06.2015, № 2347 від 24.09.2015) в частині дотримання структури тарифів на постачання та передачу електроенергії.

Фактична сума оплати в 2015 році реструктуризованої заборгованості ВАТ «Запоріжжяобленерго» складає 73 100 тис. грн (з ПДВ).

Фактична сума частини чистого прибутку на державну частку акцій, нараховану за підсумками 2014 року та виплачену в 2015 році склала 1 175 тис. грн (без ПДВ).

Фактичні витрати ліцензіата по статті «на ремонт» відповідно до даних форми звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання за 2015 рік становлять 18 766 тис. грн (без ПДВ).

Згідно із даними Звіту щодо виконання інвестиційної програми ВАТ «Запоріжжяобленерго», за 2015 рік станом на 01.03.2016 ВАТ «Запоріжжяобленерго» недофінансувало інвестиційну програму на суму 121 159 тис. грн (без ПДВ).

Стан заборгованості за куповану електроенергію з ДП «Енергоринок»:

 • на 01.01.2016 року – 1 684 049 тис. грн з ПДВ, (1 403 374 тис. грн без ПДВ),
 • на 01.03.2016 року – 1 584 984 тис. грн з ПДВ (1 320 820 тис. грн без ПДВ).

Недоплати організацій, які фінансуються з держбюджету та місцевих бюджетів, за електроенергію, спожиту у 2015 році, станом на 01.03.2016 року склали: 851,7 тис. грн. (держбюджет) + 223,5 тис. грн (місцевий бюджет) = 1 075,2 тис. грн (без ПДВ).

Нагадаємо, що 60,2% акцій «Запоріжжяобленерго» належить державі. У грудні 2014 року підприємство уклало низку угоду з ПрАТ «Енергомережа» щодо відступлення права вимоги та стягнення заборгованості з вказаних промислових підприємств на суму 346,2 млн грн. Після цього гроші за електроенергію замість того, щоб через спецрахунки потрапляти до ДП «Енергоринок», залишались у ПрАТ «Енергомережа».

У липні 2015 року МВС порушило кримінальне провадження за цими оборудками «Запоріжжяобленерго». Однак через кілька днів Генпрокуратура закрила кримінальне провадження у справі про присвоєння 950 млн грн «Запоріжжяобленерго» у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Проаналізувавши виконання інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго», ми виявили, що інвестиційну програму виконано лише на 11,6%. Очевидно, що це негативно вплине на якість надання послуг.

Також виникають питання щодо затвердження інвестиційної програми. Громадянська мережа ОПОРА вважає, що будь-який пункт інвестиційної програми має містити пояснення щодо доцільності та ефективності його впровадження. Уся ця інформація повинна бути викладена у відкритий доступ та у формі, зрозумілій для споживача.

Крім того, необхідно вести жорсткіший моніторинг виконання інвестиційної програми та виконання структури тарифу. Це дозволить уникнути спроби використовувати кошти не за призначенням.

Як бачимо з аналізу, ПАТ «Запоріжжяобленерго» використовує витрати тарифу на власний розсуд, а не відповідно до його структури. Для перевірки правильності виконання тарифу та вартості закупівель необхідно вести моніторинг в реальному часі, а не через рік і за фактом, оскільки повернути витрачені кошти неможливо, а весь тягар лягає на плечі споживача. 

Попередня новинаНаступна новина

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вибір редактора